Menu

Terms & Conditions

ALGEMENE DIENSTVERLENINGS- EN SAMENWERKINGSVOORWAARDEN

 

1. TOEPASSELIJKHEID

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn deze aankoopvoorwaarden van toepassing op alle offertes die gevraagd en bestellingen die geplaatst worden door Shaved Monkey bvba, (een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in België te 3001 Heverlee, Waversebaan 32, geregistreerd onder het nummer 0689.691.774) voor de levering van goederen en de uitvoering van diensten, met uitsluiting van de eigen verkoops- en leveringsvoorwaarden van de Aannemer, met inbegrip van deze die gelijk zijn aan onderhavige voorwaarden.

 

2. ETHIEK

Shaved Monkey gaat er prat op een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie te zijn. Shaved Monkey wil een voortrekkersrol spelen in de groene revolutie en vereist van al haar aannemers, voor zover mogelijk en haalbaar, om een groen beleid en groene praktijken te promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. Shaved Monkey verwacht van haar aannemers dat zij:

  • denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman;
  • te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken  respecteren;
  • alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;
  • zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;
  • zorg ragen voor het materieel van Shaved Monkey  of van een belanghebbende bij het project;
  • respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna, van het gastland en dit promoten;
  • de grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van Shaved Monkey of van enige van haar klanten en/of belanghebbenden.

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die Shaved Monkey toebehoren, zal de Aannemer Shaved Monkey vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, tekeningen en modellen en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, die gesteld worden door of gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten aan Shaved Monkey.

De Aannemer draagt hierbij, uitdrukkelijk en onmiddellijk na creatie, aan Shaved Monkey alle intellectuele eigendomsrechten over, met inbegrip van alle auteurs- en naburige rechten, die bestaan op de producten en/of diensten die worden geleverd, wereldwijd, volledig betaald en voor de duur van het auteursrecht. De Aannemer garandeert de overdracht van deze rechten te hebben verworven van alle werknemers of onderaannemers die hebben bijgedragen aan de levering van de goederen of diensten aan Shaved Monkey. Een beëindiging van deze overeenkomst zal de geldigheid van deze overdracht van rechten niet aantasten en onderhavige voorwaarden zullen hierop onverminderd van kracht blijven.

 

4. ONDERAANNEMING

De Aannemer zal geen bestellingen geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Shaved Monkey. De Aannemer blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige uitvoering van het werk dat geleverd wordt door de onderaannemers evenals voor de vereisten zoals bepaald in de bestelling.

 

5. PRIJZEN EN FACTURATIE

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn de prijzen vast, in euro en houden ze geen koersrisico in voor Shaved Monkey. Prijzen zijn exclusief alle belastingen, heffingen en taksen, die voor rekening van de Aannemer zijn.

Shaved Monkey vergoedt geen onkosten die voor de Aannemer zijn ontstaan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De Aannemer is verantwoordelijk voor al deze onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van materieel en materialen, verzekering, transport, verblijf, (draadloos) telefoonverkeer, maaltijden, verhuurdiensten.

De facturatie vindt ten vroegste op het ogenblik van de levering en/of de aanvaarding van de goederen of diensten plaats. De facturen worden opgesteld in euro, behoudens andersluidende overeenkomst, en vermelden het bestelnummer en een gedetailleerde beschrijving van de goederen en/of diensten die werden geleverd, met inbegrip van, indien van toepassing, het bedrag, het gewicht en de hoeveelheid. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn de facturen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaalbaar door Shaved Monkey, tenzij Shaved Monkey schriftelijk bezwaar aantekent tegen de levering of de uitvoering van de bestelling voor de afloop van vermelde periode.

 

6. LEVERING

De levering gebeurt in overeenstemming met de bestelling die werd geplaatst en op het adres dat werd opgegeven. Belangrijke afwijkingen van de bestelling die door Shaved Monkey werd geplaatst, met betrekking tot financiële voorwaarden, leveringstermijnen en andere vereisten die werden overeengekomen, moeten aan Shaved Monkey ter voorafgaande schriftelijke goedkeuring worden voorgelegd voor ze van kracht worden.

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de eigendom en het risico van de goederen aan Shaved Monkey overgedragen op het ogenblik van de levering en, voor diensten, op het ogenblik van hun voorlopige aanvaarding door Shaved Monkey.

Bij een vertraging van meer dan 20 kalenderdagen bij de levering of uitvoering heeft Shaved Monkey het recht, mits een ingebrekestelling, maar zonder enige gerechtelijke beslissing, om de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren, om eventuele goederen die werden ontvangen op kosten van de Aannemer terug te sturen en om verdere leveringen of diensten te weigeren en om van de Aannemer eventuele betalingen terug te vorderen die door haar reeds werden uitgevoerd, na aftrek van eventuele goederen waarvan ze beslist zou hebben ze te behouden.

 

7. CONTROLE EN AANVAARDING

Goederen of diensten die niet aan de vereisten voldoen, kunnen worden geweigerd. Bij een weigering zal Shaved Monkey de Aannemer hiervan op de hoogte brengen en heeft Shaved Monkey het recht, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de Aannemer hetzij toe te staan passende goederen of diensten te leveren binnen een termijn die door Shaved Monkey wordt bepaald of om de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval zullen de eigendom en het risico van de geweigerde goederen aan de Aannemer terugkeren en zullen alle verzendingskosten en andere relevante kosten, met inbegrip van de kosten van een nieuwe levering, door de Aannemer worden gedragen.

 

8. KWALITEIT

De Aannemer garandeert dat de geleverde goederen of diensten volledig beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden vastgesteld bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik waarop de diensten of activiteiten worden verleend en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten, technische documentatie en goedgekeurde stalen of respectievelijk de beschrijving vermeld in de bestelling, dat deze vrij zijn van onvolkomenheden en materiële gebreken, dat ze de veiligheid bieden die hiervan redelijkerwijze verwacht mag worden en volledig voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten, reglementeringen en contractuele bepalingen.

De Aannemer zal Shaved Monkey vrijwaren voor en beschermen tegen enige aansprakelijkheid en schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden voortvloeien uit de geleverde goederen of diensten, ongeacht eventuele instructies, richtlijnen of opvattingen die hieromtrent werden geformuleerd door Shaved Monkey.

Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de garantieperiode 24 maanden vanaf de levering of de voorlopige aanvaarding van de bestelling. De Aannemer verbindt zich ertoe om elk defect of gebrekkig product dat schriftelijk wordt gemeld tijdens de garantieperiode zo snel mogelijk te herstellen of te vervangen, waarbij alle gerelateerde kosten voor rekening van de Aannemer zijn.

 

9. GARANTIES

De Aannemer zal Shaved Monkey en haar respectieve directeurs, werknemers en agenten vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen, kosten, schade en onkosten (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en andere wederzijds overeengekomen juridische kosten) die eender welke partij zou moeten dragen of zou oplopen als gevolg van een vordering met betrekking tot, voortvloeiend uit of in samenhang met (i) het ontwerp en de ontwikkeling van de producten of diensten op grond van de bestelling, (ii) schending van om het even welke sterkmakingen of garanties van de Aannemer, (iii) vorderingen van eender welke onderaannemers, agenten of werknemers van de Aannemer, (iv) schending van een toepasselijke wet, verordening of beschikking, of (v) elke andere opzettelijke handeling of nalatigheid door de Aannemer of een van haar onderaannemers.

De Aannemer is en gaat ermee akkoord volledig aansprakelijk te zijn voor de naleving van alle toepasselijke wetten en verordeningen in samenhang met de uitvoering van de bestelling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betaling van de vereiste inkomstenbelastingen en de betaling van alle toepasselijke bijdragen voor sociale zekerheid, BTW, verzekering en licenties. In samenhang met haar uitvoering van de levering van de goederen of diensten garandeert de Aannemer dat hij of zij volledig verzekerd is in de mate die vereist is door de wet, en dit per voorval voor persoonlijke of lichamelijke letsels, schade aan eigendommen, contractuele aansprakelijkheid of andere verliezen.

 

10. VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld door Shaved Monkey aan de Aannemer, is en blijft eigendom van Shaved Monkey; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld en vertrouwelijk worden gehouden door de Aannemer en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Shaved Monkey; zal door de Aannemer uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van Shaved Monkey aan haar worden terugbezorgd.

De Aannemer zal geen verklaringen afleggen (hetzij schriftelijk of mondeling) aan een vertegenwoordiger van de pers, televisie, radio of andere media en zal geen artikelen schrijven voor de pers of voor publicatie over een aangelegenheid die verband houdt met of betrekking heeft op de activiteiten van Shaved Monkey zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Shaved Monkey.

 

11. VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT

Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.

Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, arbeidsgeschillen of andere industriële onrusten, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, opstanden, oproer, voorschriften van de overheid of de onbeschikbaarheid van transportmiddelen.

De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Shaved Monkey en de Aannemer zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Leuven, België.

 

Website made by MINSKY

Laat hier je mailadres achter

We beloven dat we er goed zorg voor zullen dragen. Je krijgt onze laatste stories opgestuurd, een thought starter zo nu en dan en misschien zit er af en toe wel een uitnodiging tussen voor een