Ga verder naar de inhoud

Algemene verkoopsvoorwaarden Shaved Monkey BV

1. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met SHAVED MONKEY BV (met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Vital Decosterstraat 67A/0301 KBO 0689.691.774) onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Shaved Monkey BV. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

2. Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email worden toegezonden. Offertes zijn vrijblijvend. Een bestelling dient door de klant schriftelijk bevestigd te worden.

3. Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Shaved Monkey BV. In dat geval is er door de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de waarde van de bestelling met een minimum van € 1.500,- behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling. Indien de klant de producten niet afhaalt op het overeengekomen tijdstip kan hij zich niet op eventueel toegezegde leveringstermijnen beroepen. Shaved Monkey BV behoudt zich het recht voor om bij het niet afhalen van de producten door de klant binnen de 15 dagen volgend op de overeengekomen levertijd de overeenkomst als ontbonden of beëindigd te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Shaved Monkey BV behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen voor niet of niet-tijdige afhaling.

5. Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door Shaved Monkey BV.

6. De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaatsvinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht.

7. Alle informatie die Shaved Monkey BV beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de leverancier of de klant. Foto’s op de website van Shaved Monkey BV zijn louter informatief en in geen geval bindend.

8. Shaved Monkey BV zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van interesten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van Shaved Monkey BV is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling of zal, bij gebreke aan dergelijke waardebepaling, nooit een maximaal bedrag van 30.000 € overschrijden.

9. Op voorwaarde van volledige betaling van de overeenstemmende facturen, inclusief eventuele nalatigheidsintresten en -vergoedingen, verleent Shaved Monkey BV aan de klant een exclusief, overdraagbaar exploitatierecht op het aan de klant opgeleverde eindresultaat van de diensten, binnen de limieten hierna bepaald (hierna: de “Licentie”). De Licentie geldt wereldwijd en voor de duur van die rechten, te rekenen vanaf oplevering. Het mededelingsrecht is beperkt tot niet commerciële kanalen waarbij geen mediabudget wordt gespendeerd door de klant. Onder dergelijk gebruik wordt hier verstaan gebruik als online (bedrijfs- of instructie-) video op de eigen website, sociale media of live events van de klant. Tenzij anders overeen gekomen omvat de Licentie geen communicatie aan het publiek als reclamespot op internet, radio- of televisie, of via andere communicatiekanalen tegen betaling aangeboden.

10. De Licentie geldt alleen voor het eindresultaat van het project in zijn geheel, en niet voor de afzonderlijke onderdelen van de diensten, noch voor voorontwerpen, rushes, montagetijdlijn, en andere onafgewerkte of niet-finaal opgeleverde elementen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant de resultaten van de geleverde diensten niet eenzijdig wijzigen, vertalen of anderszins aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, garandeert Shaved Monkey BV niet dat de Licentie exclusief is m.b.t. de verschillende onderdelen (muziek, foto’s, tekeningen, grafieken,..) die verwerkt zijn in de geleverde diensten.

11. Waar nodig verkrijgt Shaved Monkey BV de licentie (voor de volledige duur van het bestaan van de rechten) om de diensten te gebruiken als referentie- of promomateriaal, bijvoorbeeld op de eigen website of sociale media. Het is Shaved Monkey BV daarbij toegestaan de naam van de Klant te vermelden. Het is de Klant niet toegestaan auteursrechtelijke vermeldingen, zoals de naam of het logo van Shaved Monkey BV of enige andere auteur te verwijderen of aan te passen, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Shaved Monkey BV.

12. Op grond van het specifieke gebruik dat de Klant van de geleverde diensten maakt, kunnen bijkomende vergoedingen verschuldigd zijn in het kader van de wettelijke licenties en/of wettelijk verplicht collectief beheer. Uitsluitend de klant zal verantwoordelijk zijn voor de nodige aangiften, betalingen en eventuele andere verplichtingen in dit verband.

13. De overeenkomst kan geschorst of eenzijdig beëindigd worden, zonder betalen van een boete of vergoeding, ten gevolge van overmacht zoals een pandemie, staking van derden, gebrek aan vervoermiddelen, brand en breuk van machines, oorlog ….

Shaved Monkey BV behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er sprake is van faillissement of onvermogen van de klant.

14. Facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Protest van facturen dient binnen de acht dagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan Shaved Monkey BV bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 50,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling.

15. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

Van gedachten wisselen?

Kom te weten of we jouw organisatie, netwerk of project vooruit kunnen helpen tijdens een vrijblijvende eerste kennismaking.